ALGEMENE VOORWAARDEN SNUIK
(Download hier de Algemene Voorwaarden als .pdf bestand )

 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand met de webwinkelhouder aangaat en die hiermee de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaardt;
 • eigendomsvoorbehoud: de situatie waarbij de eigendom van een geleverd product pas overgaat op de consument nadat deze de verschuldigde betaling aan de webwinkelhouder heeft verricht;
 • herroepingsrecht: de mogelijkheid die de consument heeft om binnen de bedenktermijn de gesloten overeenkomst te ontbinden;
 • koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
 • overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de webwinkelhouder en de consument wordt gesloten binnen een door de webwinkelhouder georganiseerd systeem, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de webwinkelhouder ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 • productaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrekkig geleverd product;
 • webwinkel: de online omgeving waarbinnen producten en diensten door de webwinkelhouder aan de consument te koop worden aangeboden;
 • webwinkelhouder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten of producten op afstand aanbiedt aan consumenten en die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden;
 • zakelijke afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand met de webwinkelhouder aangaat en die hiermee de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de webwinkelhouder

-      SNUIK
Hooghbeemd 47
5581WS Waalre (LET OP! Dit is geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 06-54290574
E-mailadres: info@snuik.nl
KvK: 71790381
BTW: NL154557614B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de webwinkelhouder via de webwinkel en op elke overeenkomst op afstand die tussen de webwinkelhouder en de consument gesloten wordt.
 2. Voor zakelijke afnemers zijn de bepalingen omtrent toepasselijkheid onverkort van toepassing
 3. Door het sluiten van de overeenkomst met de webwinkelhouder aanvaardt de consument de gelding van deze algemene voorwaarden. De webwinkelhouder biedt de consument de gelegenheid om tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en stuurt desgevraagd kosteloos een exemplaar hiervan toe. Hierbij heeft de consument tevens de gelegenheid om de algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager ten behoeve van latere kennisneming. 
 4. De webwinkelhouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 5. Ingeval de webwinkelhouder gebruik maakt van condities of voorwaarden die aanvullend zijn op of afwijkend zijn van deze algemene voorwaarden, dan stelt de webwinkelhouder de consument in de gelegenheid om ook van deze voorwaarden en condities tijdig kennis te nemen.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Alle door de webwinkelhouder gedane aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de aangeboden producten voorradig en de aangeboden diensten uitvoerbaar zijn. 
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de webwinkelhouder niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Webwinkelhouder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Alle aanbiedingen van de webwinkelhouder zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Ingeval een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit in de aanbieding vermeld. De aanbieding bevat steeds een voldoende duidelijke omschrijving van het aangeboden product of de aangeboden dienst en zodanige informatie dat de rechten en plichten voor de consument voldoende duidelijk zijn. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de webwinkelhouder en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de aanbieding van de webwinkelhouder heeft aanvaard en heeft voldaan aan alle voorwaarden die in dit verband zijn gesteld. Ingeval de consument de aanbieding heeft aanvaard zal de webwinkelhouder de ontvangst van de aanvaarding onverwijld aan de consument bevestigen.
 2. Tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst stelt de webwinkelhouder de consument in kennis van de relevante informatie zoals bedoeld in artikel 6:230m van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Ziet de webwinkelhouder daartoe reden, dan kan deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst binnen de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften nader onderzoek verrichten naar de betalingscapaciteit en het betalingsgedrag van de consument. Twijfelt de webwinkelhouder (op basis hiervan) op goede grond of het verantwoord is om de overeenkomst met de consument aan te gaan, dan kan de webwinkelhouder bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst verbinden dan wel de door de consument geplaatste bestelling weigeren.
 4. Leden 1 en 3 van artikel 5 zijn ook van toepassing op zakelijke afnemers.

Artikel 6 – Opzegging en verlenging

 1. Sluiten de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het periodiek leveren van producten of diensten, dan heeft de consument te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Een zodanige overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan de consument opzeggen tegen het einde van de looptijd van die overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand.
 2. Sluiten de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst voor een looptijd langer dan een jaar, dan heeft de consument het recht om na een jaar de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Het voorgaande geldt tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen  opzegging voor het einde van de looptijd.
 3. De consument kan de gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen op dezelfde wijze als waarop deze is aangegaan en tevens met inachtneming van minimaal dezelfde termijn als de termijn die de webwinkelhouder voor zichzelf in acht neemt.
 4. Hebben de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst gesloten tot het geregeld afleveren van zaken of het geregeld doen van verrichtingen die leidt tot stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd, dan heeft de consument te allen tijde het recht om de verlengde overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand.
 5. Voor zakelijke afnemers geldt dat overeenkomsten voor onbepaalde tijd slechts bij bijzondere overeenkomst worden aangegaan. De bedingen omtrent opzegging en verlenging uit die bijzondere overeenkomst prevaleren boven artikel 6.

 

Artikel 7 – Levering

 1. Heeft de webwinkelhouder een termijn van levering opgegeven, dan is deze slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geldt het adres dat de consument of zakelijke afnemer aan de webwinkelhouder kenbaar heeft gemaakt als de plaats van levering.
 3. Tenzij anders overeengekomen, levert de webwinkelhouder het product uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen. De webwinkelhouder behoudt zich het recht voor om leveringen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 4. Vindt geen levering door de webwinkelhouder plaats maar komt de consument of zakelijke afnemer het product afhalen, dan komen de afhaalkosten voor rekening van de consument of zakelijke afnemer.
 5. Heeft de consument het product ontvangen en is deze voornemens het product te weigeren, dan dient de consument op een zorgvuldige wijze voor het behoud van het product zorg te dragen.
 6. Is de consument voornemens om een product dat door de webwinkelhouder verzonden is en dat op de plaats van bestemming aan de consument ter beschikking wordt gesteld te weigeren, dan is de consument niettemin gehouden het product in ontvangst te nemen.
 7. Is de aflevering van een product op een bepaalde dag essentieel en neemt de consument of zakelijke afnemer op die dag het product niet in ontvangst, dan is de webwinkelhouder gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden.
 8. Het leveringsgebied is uitsluitend Nederland en België. Artikelen kunnen eventueel bij de webwinkelier opgehaald worden. 
 9. Ingeval van geplaatste orders die hoger bedragen dan € 50,- worden de verzendkosten niet door de webwinkelhouder in rekening gebracht. Ingeval van geplaatste orders die lager bedragen dan € 50,- geldt dat de webwinkelhouder een bedrag gelegen tussen € 2,90 en € 4,70 bij de consument in rekening brengt, zulks afhankelijk van de hoogte van de geplaatste order.  Ingeval van verzendingen van geplaatste orders naar België bedragen de verzendkosten € 7,90.

 

Artikel 8 – Herroeping en retourzending

 1. Gedurende een periode van 14 dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het geleverd product heeft ontvangen geldt een bedenktijd. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de webwinkelhouder bekend gemaakte vertegenwoordiger. Binnen deze termijn heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen de gesloten overeenkomst met de webwinkelhouder te ontbinden. Ingeval van geleverde diensten vangt de bedenktermijn aan op het moment waarop de overeenkomst tussen de webwinkelhouder en de consument gesloten is. Maakt de consument binnen voormelde termijn geen gebruik van het herroepingsrecht, dan staat hiermee de koop vast. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht dan worden hiermee automatisch en van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 2. Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product inclusief alle toebehoren, bijbehorende documentatie en verpakkingsmaterialen. De consument zal het product slechts uitpakken dan wel testen voor zover dit nodig is om zich een oordeel te kunnen vormen over de aard, kenmerken en werking van het product. Onder ‘testen’ dient te worden verstaan het controleren van het product zoals gebruikelijk zou zijn in een fysieke winkelomgeving. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de webwinkelhouder retourneren, conform de door de webwinkelhouder verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Beschadigt de consument het product op enigerlei wijze (hieronder begrepen transportschade), verricht de consument handelingen zoals bedoeld in het vorig lid, dan wel retourneert de consument het product of de toebehoren onvolledig, dan is de webwinkelhouder gerechtigd om de hierdoor geleden schade op de consument te verhalen. Na overleg met de consument is de webwinkelhouder gerechtigd om in dit verband verrekening toe te passen.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product ingeval deze handelingen verricht die verder reiken dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de webwinkelhouder. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. 
 6. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument de webwinkelhouder in ieder geval via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post) van deze beslissing op de hoogte te stellen. Maakt de consument in dit verband gebruik van elektronische communicatiemiddelen, dan wordt uitgegaan van het tijdstip waarop de kennisgeving de webwinkelhouder heeft bereikt. Verzendt de consument de kennisgeving per post, dan wordt uitgegaan van het tijdstip van verzending conform de poststempel. De bewijslast ten aanzien van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument. 
 7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 8. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht, dan ontvangt de consument binnen een termijn van 14 dagen na kennisname door de webwinkelhouder alle tot dan toe verrichte betalingen van de webwinkelhouder retour. Voor zover nodig stelt de consument de webwinkelhouder in kennis van de juiste bankgegevens, opdat deze de betaalde gelden kan terugstorten. 
 9. Extra ontstane kosten als gevolg van de keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de webwinkelhouder voorgestelde minst kostbare standaard leveringswijze komen voor rekening van de consument. 

10.De consument kan pas enige terugbetaling van de webwinkelhouder vorderen nadat de webwinkelhouder het betreffend product retour heeft ontvangen, dan wel nadat de consument heeft aangetoond dat het product retour is gezonden. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder aan de consument heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen.

11.Tenzij de webwinkelhouder heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen, is de consument gehouden om onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht het betreffend product retour te zenden aan de webwinkelhouder of aan de persoon die door de webwinkelhouder is gemachtigd om het product in ontvangst te nemen. De consument zal het product inclusief alle toebehoren en bijbehorende documentatie in de originele staat en (voor zover mogelijk) in de originele verpakking aan de webwinkelhouder retourneren, conform de door de webwinkelhouder verstrekte instructies.

12.De consument draagt de rechtstreekse kosten van het retour zenden van het product.

13.Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel komt de consument niet toe in de gevallen zoals opgesomd in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 9 – Prijzen

 1. De prijzen die de webwinkelhouder hanteert zijn standaard inclusief het in Nederland geldend BTW percentage, doch exclusief eventuele verzendkosten. De prijzen worden als zodanig tijdig als totaalprijzen op een ondubbelzinnige wijze via de webwinkel vermeld. Sluit de consument een overeenkomst voor onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, dan omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Is voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief van toepassing, dan omvat de totale prijs tevens de totale maandelijkse kosten.
 2. Geldend zijn de prijzen zoals via de webwinkel vermeld op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 
 3. De webwinkelhouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen van overheidswege ten aanzien van het BTW tarief door te voeren in de prijsstelling, ook nadat de overeenkomst met de consument gesloten is. Een dergelijke wijziging levert geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. Is de prijsstelling van een product of dienst onderhevig aan schommelingen op de financiële markten waarop de webwinkelhouder geen invloed kan uitoefenen, dan is deze gerechtigd een variabele prijsstelling te hanteren. In zodanig geval zal hiervan via de webwinkel melding worden gemaakt.
 4. Hanteert de webwinkelhouder verzendkosten, dan worden deze tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst via de webwinkel aan de consument gecommuniceerd.
 5. De webwinkelhouder behoudt zich het recht voor om binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen, in welk geval de consument evenwel het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding komt de consument niet toe ingeval de webwinkelhouder en de consument zijn overeengekomen dat de levering langer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. De consument of zakelijke afnemeris te allen tijde verplicht om tijdig de verschuldigde betaling aan de webwinkelhouder te verrichten en dit uiterlijk ten tijde en ter plaatse van de aflevering c.q. de afhaling van het product. Tenzij anders overeengekomen, dient de consumentof zakelijke afnemerde verschuldigde betaling binnen een termijn van 7 dagen na het ingaan van de overeenkomst aan de webwinkelhouder te voldoen.
 2. De webwinkelhouder is te allen tijde gerechtigd om van de consument of zakelijke afnemerte verlangen dat deze (maximaal) de helft van de prijs vooruitbetaalt. Bij individueel beding kunnen partijen hiervan afwijken. In een zodanig geval kan de consument of zakelijke afnemerpas rechten doen gelden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst nadat de betreffende vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de consument, nadat de webwinkelhouder de consument in dit verband heeft aangemaand en deze een termijn van 14 dagen heeft geboden om alsnog de betaling te voldoen, in verzuim. Ingeval van verzuim is de consument de wettelijke rente over de hoofdsom alsmede buitengerechtelijke incassokosten aan de webwinkelhouder verschuldigd. De hoogte van de incassokosten wordt alsdan bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. Voor of de zakelijke afnemer geldt dat deze door het enkele verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim komt te verkeren. De op de factuur genoemde betalingstermijn kwalificeert bij een zakelijke overeenkomst als een voor voldoening bepaalde termijn. Ingeval van verzuim is de zakelijke afnemer de wettelijke handelsrente over de hoofdsom alsmede buitengerechtelijke incassokosten aan de webwinkelhouder verschuldigd. De hoogte van de incassokosten wordt alsdan bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
 5. Vindt elektronisch betalingsverkeer via de webwinkel plaats, dan treft de webwinkelhouder alle in dit verband passende veiligheidsmaatregelen. De betalingsmogelijkheden worden via de webwinkel kenbaar gemaakt. Het voorgaande neemt niet weg dat de webwinkelhouder nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die de consument in welke vorm dan ook lijdt als gevolg van het gebruik van zodanig elektronisch betalingsverkeer.
 6. De consument en zakelijke afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de webwinkelhouder te melden. 

 

Artikel 11 – Risico overgang

 1. Op het moment dat de webwinkelhouder het product aan de consument of zakelijke afnemerdan wel aan een door de consumentof zakelijke afnemeraangewezen derde heeft bezorgd, komt het product voor risico van de consument of zakelijke afnemer. Vanaf dat moment is de consumentof zakelijke afnemerde koopprijs aan de webwinkelhouder verschuldigd, ongeacht een tenietgaan of een waardevermindering van het product als gevolg van een oorzaak die niet aan de webwinkelhouder kan worden toegerekend. 
 2. Het in het vorig lid bepaalde geldt ook ingeval de eigendom van het product nog niet op de consument of zakelijke afnemeris overgegaan dan wel ingeval van eigendomsvoorbehoud aan de zijde van de webwinkelhouder.
 3. Ingeval de consument of zakelijke afnemereen vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de webwinkelhouder wordt aangeboden, gaat het risico op de consument of zakelijke afnemerover op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder.
 4. Werkt de consument of zakelijke afnemerniet mee aan de aflevering van het product door de webwinkelhouder, dan gaat het risico over op de consument op het moment dat de consument ten aanzien van de medewerking in verzuim raakt.
 5. Ingeval van het bepaalde in het vorig lid is de webwinkelhouder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het niet verlenen van medewerking de vrees doet ontstaan dat de consument of zakelijke afnemerniet zal betalen.  

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van een door de webwinkelhouder geleverd product gaat te allen tijde pas over op de consument of zakelijke afnemerindien de consument of zakelijke afnemeral hetgeen deze op basis van enige gesloten overeenkomst aan de webwinkelhouder verschuldigd is aantoonbaar heeft voldaan.

 

Artikel 13 – (Non)conformiteit en garantie

 1. De webwinkelhouder staat ervoor in dat het geleverd product voldoet aan de overeenkomst, aan de eigenschappen die de consument op basis van normaal gebruik ten aanzien van het product mag verwachten en aan de hieraan te stellen wettelijke vereisten c.q. overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Twijfelt de consument over de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen ten aanzien van het product, dan is deze gehouden om vragen hierover aan de webwinkelhouder te stellen dan wel zelfstandig onderzoek hiernaar te verrichten.
 3. Was de consument ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend met het gebrek aan het geleverd product dan wel had de consument redelijkerwijs hiermee bekend kunnen zijn, dan kan de consument zich niet beroepen op non-conformiteit.
 4. Ingeval van non-conformiteit ten aanzien van het geleverd product dient de consument de webwinkelhouder een redelijke termijn te vergunnen om het product alsnog correct te leveren, dan wel (voor zover mogelijk) de noodzakelijke herstellingen aan het gebrekkig product te verrichten of het gebrekkig product te vervangen. Als alternatief kan de consument de webwinkelhouder verzoeken om prijsvermindering ten aanzien van het product voor zover de prijsvermindering in reële verhouding staat tot het gebrek.
 5. Is geen herstel of vervanging van het product mogelijk of kan dit redelijkerwijs niet van de webwinkelhouder worden verwacht, dan komt de consument geen recht op herstel of vervanging toe. De consument komt voorts slechts recht op herstel toe indien het gebrek aan het product te gering is om vervanging van het product te rechtvaardigen. 
 6. De consument kan zich niet op non-conformiteit ten aanzien van het product beroepen ingeval het gebrek aan het product door eigen toedoen van de consument is ontstaan.
 7. Ten allen tijde geldt aan de zijde van de consument een (wettelijke) schadebeperkingsplicht.
 8. Is het gebrek aan het geleverd product dermate gering dat dit de ontbinding van de gesloten overeenkomst niet rechtvaardigt, dan komt de consument het recht op ontbinding niet toe.
 9. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, sluiten de door de webwinkelhouder gehanteerde garanties ten aanzien van het geleverd product aan bij de wettelijke garantiebepalingen.  

10.Op zakelijke leveringen zijn de wettelijke bepalingen omtrent non-conformiteit en garantie van toepassing.

 

 Artikel 14 – Klachten

 1. Van de consument wordt verwacht dat deze het ontvangen product op deugdelijkheid onderzoekt en de webwinkelhouder zo spoedig mogelijk van enig vastgesteld gebrek aan het product in kennis stelt. 
 2. Een eventuele klacht ten aanzien van het product dient de consument volledig en duidelijk omschreven binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek aan de webwinkelhouder kenbaar te maken. Voormelde termijn gaat in op het moment dat de consument redelijkerwijs van het gebrek kennis had kunnen nemen. Bij gebreke van tijdige kennisgeving vervallen de rechten die de consument ingeval van non-conformiteit jegens de webwinkelhouder kan doen gelden.
 3. Elke vordering aan de zijde van de consument op de webwinkelhouder verjaart na verloop van 2 jaren na het moment waarop de webwinkelhouder van de klacht heeft kennisgenomen.
 4. Ingeval de webwinkelhouder is aangesloten bij een klachtengeschillencommissie, dan wel ingeval de webwinkelhouder gebruik maakt van een eigen klachtenprocedure, zal de webwinkelhouder hiervan melding maken via de webwinkel en zal de consument de klacht overeenkomstig de hierbij geldende klachtenprocedure indienen. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder en de consument in dit verband anders overeenkomen.
 5. De webwinkelhouder streeft ernaar om ontvangen klachten binnen een termijn van 14 dagen te behandelen en zal de consument ervan in kennis stellen ingeval voormelde termijn overschreden wordt.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de webwinkelhouder. De consument kan het geschil vervolgens voor bemiddeling voorleggen aan Stichting WebwinkelKeur. Aan het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie zijn mogelijk kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 7. Voor zakelijke afnemers gelden leden 2 en 3 onverkort.

 

Artikel 15 – (Product)aansprakelijkheid 

 1. Tenzij de webwinkelhouder tevens de producent is van het geleverd product, is deze nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (te weten persoons- of zaakschade aan een ander product) indien de non-conformiteit een gebrek aan het product betreft in de zin van de wettelijke regeling over productaansprakelijkheid. In een zodanig geval dient de consument zich tot de producent van het betreffend product te wenden.
 2. Ingeval de webwinkelhouder tevens de producent van het geleverd product is, geldt dat enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in het product conform de criteria bepaald in artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek dient te worden vastgesteld. De bewijslast ten aanzien van de schade, het gebrek aan het product en het causaal verband tussen dit gebrek en de schade rust in een zodanig geval bij de consument.
 3. In ieder geval geldt dat de hoogte van de door de webwinkelhouder uit te keren schadevergoeding beperkt is tot het bedrag waarvoor de webwinkelhouder verzekerd is, waarbij tevens geldt dat een zodanige vergoeding de hoogte van het betaalde factuurbedrag ten aanzien van het geleverd product niet overschrijdt. Voorts bestaat geen recht op schadevergoeding ingeval deze in verzuim verkeert ten aanzien van enige contractuele verplichting jegens de webwinkelhouder. 

 

Artikel 16 – Overmacht 

Ingeval zich aan de zijde van de webwinkelhouder een overmachtssituatie in de zin van de wet voordoet kan enige tekortkoming in de nakoming de webwinkelhouder niet worden toegerekend. In een zodanig geval bestaat er geen recht op enige vorm van schadevergoeding.   

 

Artikel 17 – Disclaimer

 1. Hoewel de webwinkelhouder de uiterste zorg besteedt aan een zo correct, actueel en compleet mogelijke webwinkel kan de consument hieraan geen rechten ontlenen. 
 2. De webwinkelhouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik door de consument op welke wijze dan ook van de informatie zoals weergegeven via de webwinkel.
 3. Ingeval via de webwinkel toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen van derden kan de webwinkelhouder niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

De consument en zakelijke afnemer erkennen dat ten aanzien van de webwinkel en de hierin aangeboden producten en diensten rechten van intellectuele eigendom van toepassing (kunnen) zijn, welke rechten toekomen aan de webwinkelhouder, hieraan gelieerde (rechts)personen dan wel andere rechthebbenden. De consument en zakelijke afnemer zullen zich te allen tijde nadrukkelijk onthouden van handelingen die inbreuk (kunnen) vormen op zodanige rechten.    

 

Artikel 19 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland dan wel de zakelijke afnemer in het buitenland is gevestigd. 
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit met de webwinkelhouder gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.
 3. Het Weens Koopverdrag is van overeenkomstige toepassing op met de webwinkelhouder gesloten overeenkomsten. 
ALGEMENE VOORWAARDEN SNUIK


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
− bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
− consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand met de webwinkelhouder aangaat en die hiermee de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaardt;
− eigendomsvoorbehoud: de situatie waarbij de eigendom van een geleverd product pas overgaat op de consument nadat deze de verschuldigde betaling aan de webwinkelhouder heeft verricht;
− herroepingsrecht: de mogelijkheid die de consument heeft om binnen de bedenktermijn de gesloten overeenkomst te ontbinden;
− koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
− overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de webwinkelhouder en de consument wordt gesloten binnen een door de webwinkelhouder georganiseerd systeem, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
− modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de webwinkelhouder ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
− productaansprakelijkheid: de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrekkig geleverd product;
− webwinkel: de online omgeving waarbinnen producten en diensten door de webwinkelhouder aan de consument te koop worden aangeboden;
− webwinkelhouder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten of producten op afstand aanbiedt aan consumenten en die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden;
− zakelijke afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand met de webwinkelhouder aangaat en die hiermee de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 - Identiteit van de webwinkelhouder
− SNUIK
Hooghbeemd 47
5581WS Waalre (LET OP! Dit is geen bezoekadres)
Telefoonnummer: 06-54290574
E-mailadres: info@snuik.nl
KvK: 71790381
BTW: NL154557614B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de webwinkelhouder via de webwinkel en op elke overeenkomst op afstand die tussen de webwinkelhouder en de consument gesloten wordt.
2. Voor zakelijke afnemers zijn de bepalingen omtrent toepasselijkheid onverkort van toepassing
3. Door het sluiten van de overeenkomst met de webwinkelhouder aanvaardt de consument de gelding van deze algemene voorwaarden. De webwinkelhouder biedt de consument de gelegenheid om tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te nemen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en stuurt desgevraagd kosteloos een exemplaar hiervan toe. Hierbij heeft de consument tevens de gelegenheid om de algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager ten behoeve van latere kennisneming.
4. De webwinkelhouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
5. Ingeval de webwinkelhouder gebruik maakt van condities of voorwaarden die aanvullend zijn op of afwijkend zijn van deze algemene voorwaarden, dan stelt de webwinkelhouder de consument in de gelegenheid om ook van deze voorwaarden en condities tijdig kennis te nemen.
6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Alle door de webwinkelhouder gedane aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de aangeboden producten voorradig en de aangeboden diensten uitvoerbaar zijn.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de webwinkelhouder niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Webwinkelhouder kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Alle aanbiedingen van de webwinkelhouder zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Ingeval een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit in de aanbieding vermeld. De aanbieding bevat steeds een voldoende duidelijke omschrijving van het aangeboden product of de aangeboden dienst en zodanige informatie dat de rechten en plichten voor de consument voldoende duidelijk zijn.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst tussen de webwinkelhouder en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de aanbieding van de webwinkelhouder heeft aanvaard en heeft voldaan aan alle voorwaarden die in dit verband zijn gesteld. Ingeval de consument de aanbieding heeft aanvaard zal de webwinkelhouder de ontvangst van de aanvaarding onverwijld aan de consument bevestigen.
2. Tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst stelt de webwinkelhouder de consument in kennis van de relevante informatie zoals bedoeld in artikel 6:230m van het Burgerlijk Wetboek.
3. Ziet de webwinkelhouder daartoe reden, dan kan deze voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst binnen de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften nader onderzoek verrichten naar de betalingscapaciteit en het betalingsgedrag van de consument. Twijfelt de webwinkelhouder (op basis hiervan) op goede grond of het verantwoord is om de overeenkomst met de consument aan te gaan, dan kan de webwinkelhouder bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst verbinden dan wel de door de consument geplaatste bestelling weigeren.
4. Leden 1 en 3 van artikel 5 zijn ook van toepassing op zakelijke afnemers.
Artikel 6 – Opzegging en verlenging
1. Sluiten de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het periodiek leveren van producten of diensten, dan heeft de consument te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Een zodanige overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan de consument opzeggen tegen het einde van de looptijd van die overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand.
2. Sluiten de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst voor een looptijd langer dan een jaar, dan heeft de consument het recht om na een jaar de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Het voorgaande geldt tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging voor het einde van de looptijd.
3. De consument kan de gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen op dezelfde wijze als waarop deze is aangegaan en tevens met inachtneming van minimaal dezelfde termijn als de termijn die de webwinkelhouder voor zichzelf in acht neemt.
4. Hebben de webwinkelhouder en de consument een overeenkomst gesloten tot het geregeld afleveren van zaken of het geregeld doen van verrichtingen die leidt tot stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd, dan heeft de consument te allen tijde het recht om de verlengde overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand.
5. Voor zakelijke afnemers geldt dat overeenkomsten voor onbepaalde tijd slechts bij bijzondere overeenkomst worden aangegaan. De bedingen omtrent opzegging en verlenging uit die bijzondere overeenkomst prevaleren boven artikel 6.

Artikel 7 – Levering
1. Heeft de webwinkelhouder een termijn van levering opgegeven, dan is deze slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
2. Tenzij anders overeengekomen, geldt het adres dat de consument of zakelijke afnemer aan de webwinkelhouder kenbaar heeft gemaakt als de plaats van levering.
3. Tenzij anders overeengekomen, levert de webwinkelhouder het product uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen. De webwinkelhouder behoudt zich het recht voor om leveringen in gedeelten te laten plaatsvinden.
4. Vindt geen levering door de webwinkelhouder plaats maar komt de consument of zakelijke afnemer het product afhalen, dan komen de afhaalkosten voor rekening van de consument of zakelijke afnemer.
5. Heeft de consument het product ontvangen en is deze voornemens het product te weigeren, dan dient de consument op een zorgvuldige wijze voor het behoud van het product zorg te dragen.
6. Is de consument voornemens om een product dat door de webwinkelhouder verzonden is en dat op de plaats van bestemming aan de consument ter beschikking wordt gesteld te weigeren, dan is de consument niettemin gehouden het product in ontvangst te nemen.
7. Is de aflevering van een product op een bepaalde dag essentieel en neemt de consument of zakelijke afnemer op die dag het product niet in ontvangst, dan is de webwinkelhouder gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden.
8. Het leveringsgebied is uitsluitend Nederland en België. Artikelen kunnen eventueel bij de webwinkelier opgehaald worden.
9. Ingeval van geplaatste orders die hoger bedragen dan € 50,- worden de verzendkosten niet door de webwinkelhouder in rekening gebracht. Ingeval van geplaatste orders die lager bedragen dan € 50,- geldt dat de webwinkelhouder een bedrag gelegen tussen € 2,90 en € 4,70 bij de consument in rekening brengt, zulks afhankelijk van de hoogte van de geplaatste order. Ingeval van verzendingen van geplaatste orders naar België bedragen de verzendkosten € 7,90.

Artikel 8 – Herroeping en retourzending
1. Gedurende een periode van 14 dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het geleverd product heeft ontvangen geldt een bedenktijd. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de webwinkelhouder bekend gemaakte vertegenwoordiger. Binnen deze termijn heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen de gesloten overeenkomst met de webwinkelhouder te ontbinden. Ingeval van geleverde diensten vangt de bedenktermijn aan op het moment waarop de overeenkomst tussen de webwinkelhouder en de consument gesloten is. Maakt de consument binnen voormelde termijn geen gebruik van het herroepingsrecht, dan staat hiermee de koop vast. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht dan worden hiermee automatisch en van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
2. Tijdens de bedenktijd is de consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product inclusief alle toebehoren, bijbehorende documentatie en verpakkingsmaterialen. De consument zal het product slechts uitpakken dan wel testen voor zover dit nodig is om zich een oordeel te kunnen vormen over de aard, kenmerken en werking van het product. Onder ‘testen’ dient te worden verstaan het controleren van het product zoals gebruikelijk zou zijn in een fysieke winkelomgeving. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de webwinkelhouder retourneren, conform de door de webwinkelhouder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Beschadigt de consument het product op enigerlei wijze (hieronder begrepen transportschade), verricht de consument handelingen zoals bedoeld in het vorig lid, dan wel retourneert de consument het product of de toebehoren onvolledig, dan is de webwinkelhouder gerechtigd om de hierdoor geleden schade op de consument te verhalen. Na overleg met de consument is de webwinkelhouder gerechtigd om in dit verband verrekening toe te passen.
4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product ingeval deze handelingen verricht die verder reiken dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de webwinkelhouder. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier.
6. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument de webwinkelhouder in ieder geval via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail of per post) van deze beslissing op de hoogte te stellen. Maakt de consument in dit verband gebruik van elektronische communicatiemiddelen, dan wordt uitgegaan van het tijdstip waarop de kennisgeving de webwinkelhouder heeft bereikt. Verzendt de consument de kennisgeving per post, dan wordt uitgegaan van het tijdstip van verzending conform de poststempel. De bewijslast ten aanzien van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht rust bij de consument.
7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
8. Maakt de consument gebruik van het herroepingsrecht, dan ontvangt de consument binnen een termijn van 14 dagen na kennisname door de webwinkelhouder alle tot dan toe verrichte betalingen van de webwinkelhouder retour. Voor zover nodig stelt de consument de webwinkelhouder in kennis van de juiste bankgegevens, opdat deze de betaalde gelden kan terugstorten.
9. Extra ontstane kosten als gevolg van de keuze van de consument voor een andere leveringswijze dan de door de webwinkelhouder voorgestelde minst kostbare standaard leveringswijze komen voor rekening van de consument.
10. De consument kan pas enige terugbetaling van de webwinkelhouder vorderen nadat de webwinkelhouder het betreffend product retour heeft ontvangen, dan wel nadat de consument heeft aangetoond dat het product retour is gezonden. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder aan de consument heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen.
11. Tenzij de webwinkelhouder heeft aangeboden het betreffend product zelf af te halen, is de consument gehouden om onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht het betreffend product retour te zenden aan de webwinkelhouder of aan de persoon die door de webwinkelhouder is gemachtigd om het product in ontvangst te nemen. De consument zal het product inclusief alle toebehoren en bijbehorende documentatie in de originele staat en (voor zover mogelijk) in de originele verpakking aan de webwinkelhouder retourneren, conform de door de webwinkelhouder verstrekte instructies.
12. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het retour zenden van het product.
13. Het herroepingsrecht zoals bedoeld in dit artikel komt de consument niet toe in de gevallen zoals opgesomd in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 – Prijzen
1. De prijzen die de webwinkelhouder hanteert zijn standaard inclusief het in Nederland geldend BTW percentage, doch exclusief eventuele verzendkosten. De prijzen worden als zodanig tijdig als totaalprijzen op een ondubbelzinnige wijze via de webwinkel vermeld. Sluit de consument een overeenkomst voor onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, dan omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Is voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief van toepassing, dan omvat de totale prijs tevens de totale maandelijkse kosten.
2. Geldend zijn de prijzen zoals via de webwinkel vermeld op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
3. De webwinkelhouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen van overheidswege ten aanzien van het BTW tarief door te voeren in de prijsstelling, ook nadat de overeenkomst met de consument gesloten is. Een dergelijke wijziging levert geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. Is de prijsstelling van een product of dienst onderhevig aan schommelingen op de financiële markten waarop de webwinkelhouder geen invloed kan uitoefenen, dan is deze gerechtigd een variabele prijsstelling te hanteren. In zodanig geval zal hiervan via de webwinkel melding worden gemaakt.
4. Hanteert de webwinkelhouder verzendkosten, dan worden deze tijdig voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst via de webwinkel aan de consument gecommuniceerd.
5. De webwinkelhouder behoudt zich het recht voor om binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen, in welk geval de consument evenwel het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding komt de consument niet toe ingeval de webwinkelhouder en de consument zijn overeengekomen dat de levering langer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 10 – Betaling
1. De consument of zakelijke afnemer is te allen tijde verplicht om tijdig de verschuldigde betaling aan de webwinkelhouder te verrichten en dit uiterlijk ten tijde en ter plaatse van de aflevering c.q. de afhaling van het product. Tenzij anders overeengekomen, dient de consument of zakelijke afnemer de verschuldigde betaling binnen een termijn van 7 dagen na het ingaan van de overeenkomst aan de webwinkelhouder te voldoen.
2. De webwinkelhouder is te allen tijde gerechtigd om van de consument of zakelijke afnemer te verlangen dat deze (maximaal) de helft van de prijs vooruitbetaalt. Bij individueel beding kunnen partijen hiervan afwijken. In een zodanig geval kan de consument of zakelijke afnemer pas rechten doen gelden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst nadat de betreffende vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de consument, nadat de webwinkelhouder de consument in dit verband heeft aangemaand en deze een termijn van 14 dagen heeft geboden om alsnog de betaling te voldoen, in verzuim. Ingeval van verzuim is de consument de wettelijke rente over de hoofdsom alsmede buitengerechtelijke incassokosten aan de webwinkelhouder verschuldigd. De hoogte van de incassokosten wordt alsdan bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
4. Voor of de zakelijke afnemer geldt dat deze door het enkele verstrijken van de betalingstermijn direct in verzuim komt te verkeren. De op de factuur genoemde betalingstermijn kwalificeert bij een zakelijke overeenkomst als een voor voldoening bepaalde termijn. Ingeval van verzuim is de zakelijke afnemer de wettelijke handelsrente over de hoofdsom alsmede buitengerechtelijke incassokosten aan de webwinkelhouder verschuldigd. De hoogte van de incassokosten wordt alsdan bepaald conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
5. Vindt elektronisch betalingsverkeer via de webwinkel plaats, dan treft de webwinkelhouder alle in dit verband passende veiligheidsmaatregelen. De betalingsmogelijkheden worden via de webwinkel kenbaar gemaakt. Het voorgaande neemt niet weg dat de webwinkelhouder nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die de consument in welke vorm dan ook lijdt als gevolg van het gebruik van zodanig elektronisch betalingsverkeer.
6. De consument en zakelijke afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de webwinkelhouder te melden.

Artikel 11 – Risico overgang
1. Op het moment dat de webwinkelhouder het product aan de consument of zakelijke afnemer dan wel aan een door de consument of zakelijke afnemer aangewezen derde heeft bezorgd, komt het product voor risico van de consument of zakelijke afnemer. Vanaf dat moment is de consument of zakelijke afnemer de koopprijs aan de webwinkelhouder verschuldigd, ongeacht een tenietgaan of een waardevermindering van het product als gevolg van een oorzaak die niet aan de webwinkelhouder kan worden toegerekend.
2. Het in het vorig lid bepaalde geldt ook ingeval de eigendom van het product nog niet op de consument of zakelijke afnemer is overgegaan dan wel ingeval van eigendomsvoorbehoud aan de zijde van de webwinkelhouder.
3. Ingeval de consument of zakelijke afnemer een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door de webwinkelhouder wordt aangeboden, gaat het risico op de consument of zakelijke afnemer over op het moment van ontvangst van het product door de vervoerder.
4. Werkt de consument of zakelijke afnemer niet mee aan de aflevering van het product door de webwinkelhouder, dan gaat het risico over op de consument op het moment dat de consument ten aanzien van de medewerking in verzuim raakt.
5. Ingeval van het bepaalde in het vorig lid is de webwinkelhouder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het niet verlenen van medewerking de vrees doet ontstaan dat de consument of zakelijke afnemer niet zal betalen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van een door de webwinkelhouder geleverd product gaat te allen tijde pas over op de consument of zakelijke afnemer indien de consument of zakelijke afnemer al hetgeen deze op basis van enige gesloten overeenkomst aan de webwinkelhouder verschuldigd is aantoonbaar heeft voldaan.

Artikel 13 – (Non)conformiteit en garantie
1. De webwinkelhouder staat ervoor in dat het geleverd product voldoet aan de overeenkomst, aan de eigenschappen die de consument op basis van normaal gebruik ten aanzien van het product mag verwachten en aan de hieraan te stellen wettelijke vereisten c.q. overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
2. Twijfelt de consument over de aanwezigheid van bepaalde eigenschappen ten aanzien van het product, dan is deze gehouden om vragen hierover aan de webwinkelhouder te stellen dan wel zelfstandig onderzoek hiernaar te verrichten.
3. Was de consument ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend met het gebrek aan het geleverd product dan wel had de consument redelijkerwijs hiermee bekend kunnen zijn, dan kan de consument zich niet beroepen op non-conformiteit.
4. Ingeval van non-conformiteit ten aanzien van het geleverd product dient de consument de webwinkelhouder een redelijke termijn te vergunnen om het product alsnog correct te leveren, dan wel (voor zover mogelijk) de noodzakelijke herstellingen aan het gebrekkig product te verrichten of het gebrekkig product te vervangen. Als alternatief kan de consument de webwinkelhouder verzoeken om prijsvermindering ten aanzien van het product voor zover de prijsvermindering in reële verhouding staat tot het gebrek.
5. Is geen herstel of vervanging van het product mogelijk of kan dit redelijkerwijs niet van de webwinkelhouder worden verwacht, dan komt de consument geen recht op herstel of vervanging toe. De consument komt voorts slechts recht op herstel toe indien het gebrek aan het product te gering is om vervanging van het product te rechtvaardigen.
6. De consument kan zich niet op non-conformiteit ten aanzien van het product beroepen ingeval het gebrek aan het product door eigen toedoen van de consument is ontstaan.
7. Ten allen tijde geldt aan de zijde van de consument een (wettelijke) schadebeperkingsplicht.
8. Is het gebrek aan het geleverd product dermate gering dat dit de ontbinding van de gesloten overeenkomst niet rechtvaardigt, dan komt de consument het recht op ontbinding niet toe.
9. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, sluiten de door de webwinkelhouder gehanteerde garanties ten aanzien van het geleverd product aan bij de wettelijke garantiebepalingen.
10. Op zakelijke leveringen zijn de wettelijke bepalingen omtrent non-conformiteit en garantie van toepassing.

Artikel 14 – Klachten
1. Van de consument wordt verwacht dat deze het ontvangen product op deugdelijkheid onderzoekt en de webwinkelhouder zo spoedig mogelijk van enig vastgesteld gebrek aan het product in kennis stelt.
2. Een eventuele klacht ten aanzien van het product dient de consument volledig en duidelijk omschreven binnen een redelijke termijn en in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek aan de webwinkelhouder kenbaar te maken. Voormelde termijn gaat in op het moment dat de consument redelijkerwijs van het gebrek kennis had kunnen nemen. Bij gebreke van tijdige kennisgeving vervallen de rechten die de consument ingeval van non-conformiteit jegens de webwinkelhouder kan doen gelden.
3. Elke vordering aan de zijde van de consument op de webwinkelhouder verjaart na verloop van 2 jaren na het moment waarop de webwinkelhouder van de klacht heeft kennisgenomen.
4. Ingeval de webwinkelhouder is aangesloten bij een klachtengeschillencommissie, dan wel ingeval de webwinkelhouder gebruik maakt van een eigen klachtenprocedure, zal de webwinkelhouder hiervan melding maken via de webwinkel en zal de consument de klacht overeenkomstig de hierbij geldende klachtenprocedure indienen. Het voorgaande geldt tenzij de webwinkelhouder en de consument in dit verband anders overeenkomen.
5. De webwinkelhouder streeft ernaar om ontvangen klachten binnen een termijn van 14 dagen te behandelen en zal de consument ervan in kennis stellen ingeval voormelde termijn overschreden wordt.
6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de webwinkelhouder. De consument kan het geschil vervolgens voor bemiddeling voorleggen aan Stichting WebwinkelKeur. Aan het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie zijn mogelijk kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
7. Voor zakelijke afnemers gelden leden 2 en 3 onverkort.

Artikel 15 – (Product)aansprakelijkheid
1. Tenzij de webwinkelhouder tevens de producent is van het geleverd product, is deze nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (te weten persoons- of zaakschade aan een ander product) indien de non-conformiteit een gebrek aan het product betreft in de zin van de wettelijke regeling over productaansprakelijkheid. In een zodanig geval dient de consument zich tot de producent van het betreffend product te wenden.
2. Ingeval de webwinkelhouder tevens de producent van het geleverd product is, geldt dat enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in het product conform de criteria bepaald in artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek dient te worden vastgesteld. De bewijslast ten aanzien van de schade, het gebrek aan het product en het causaal verband tussen dit gebrek en de schade rust in een zodanig geval bij de consument.
3. In ieder geval geldt dat de hoogte van de door de webwinkelhouder uit te keren schadevergoeding beperkt is tot het bedrag waarvoor de webwinkelhouder verzekerd is, waarbij tevens geldt dat een zodanige vergoeding de hoogte van het betaalde factuurbedrag ten aanzien van het geleverd product niet overschrijdt. Voorts bestaat geen recht op schadevergoeding ingeval deze in verzuim verkeert ten aanzien van enige contractuele verplichting jegens de webwinkelhouder.

Artikel 16 – Overmacht
Ingeval zich aan de zijde van de webwinkelhouder een overmachtssituatie in de zin van de wet voordoet kan enige tekortkoming in de nakoming de webwinkelhouder niet worden toegerekend. In een zodanig geval bestaat er geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 17 – Disclaimer
1. Hoewel de webwinkelhouder de uiterste zorg besteedt aan een zo correct, actueel en compleet mogelijke webwinkel kan de consument hieraan geen rechten ontlenen.
2. De webwinkelhouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik door de consument op welke wijze dan ook van de informatie zoals weergegeven via de webwinkel.
3. Ingeval via de webwinkel toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen van derden kan de webwinkelhouder niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom
De consument en zakelijke afnemer erkennen dat ten aanzien van de webwinkel en de hierin aangeboden producten en diensten rechten van intellectuele eigendom van toepassing (kunnen) zijn, welke rechten toekomen aan de webwinkelhouder, hieraan gelieerde (rechts)personen dan wel andere rechthebbenden. De consument en zakelijke afnemer zullen zich te allen tijde nadrukkelijk onthouden van handelingen die inbreuk (kunnen) vormen op zodanige rechten.

Artikel 19 - Geschillen
1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland dan wel de zakelijke afnemer in het buitenland is gevestigd.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit met de webwinkelhouder gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.
3. Het Weens Koopverdrag is van overeenkomstige toepassing op met de webwinkelhouder gesloten overeenkomsten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Snuik | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel